Referenceliste

Ungdomskilder

1.Litteratur:

Af landsbyskolens saga, udgivet af DLF, Universitetsforlaget 1964.
Agger Gunhild et al.: Arbejderkultur 1870-1924, Medusa, København 1982
Betænkning afgivet af "skolekommissionen... 1919" Schultz, København 1923.
Betænkning afgivet af "ungdomsudvalget af 1939". Schultz, København 1941.
Bomholt Jul.: Ungdom i skole. kronik i Politiken, 28.06.1938.
Broby Johansen, R.: Skolen i kunsten. DLF, 1974.
Butz Jørgensen et al.: Dansk kulturdebat 1918-39. Dansklærer-foreningen, Gyldendal, København 1979.
Danmarks historie bd 13. Politikens forlag 1978.
Danmarkshistoriens hvornår skete det. Politikens forlag,1972.
Danmarks tal. Politikens forlag, 1972.
D.S.U.: Beretning om virksomheden 1937 1940.
Graae C.F.A.H.: Beretning...om fortsattelsesundervisningen i Danmark..." Schultsz, København 1913.
Helveg Petersen K.: Den første ungdomsskole. L.U.'s særnr 9 1982 om den kommunale ungdomsskole 40 år i 80-erne.
Helveg Petersen K.: Vejledning vedrørende organisering af ungdomsskoler for den ufaglærte ungdom. Odense 1942. (sammen med Arne Jørgens Iversen Harald): Med fritidsundervisningen gennem 50 år. Eget forlag 1981
Jørgensen Arne et al.: Syv år med ufaglært ungdom. Esbjerg skolevæsen 1946.
Karlsson Henry: Dansk arbejderbevægelse 1871-1939. Gyldendal København 1972.
Kaarsted Tage et al.: Kilder til Danmarks politiske historie 1920-1939. Gyldendal, København 1978.
Michaelsen Preben: Den kommunale ungdomsskole. Specialopgave i psykologi. Århus Universitet 1976.
Novrup Johs: Ungdomsskolen for den ufaglærte ungdom 1939-43. Meddelelser fra folkeskolen...1943 p.85 fl.
Novrup Johs: Skoleformer og skoletanker. Det danske forlag 1947.
Novrup Johs. et al.: Den ny ungdomsskole. Nyt Nordisk forlag København 1943.
Nørgaard Ellen: Lille barn, hvis er du? Gyldendal, Kbh 1977.
Nørgaard Ellen: Den store Skolekommission. fra Danske skoleproblemer – før og nu. 1978.
Nørgaard Ellen: Ungdomsskolen og K.M.Klausen fra årbog for dansk skolehistorie 1978.
Pedersen David: Ungdomsskolens epoker -noter til en udvikling. fra L.U.'s særnr 9. 1982.
Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger 1911-12 sp 8498 ff -- do - -- do -- -- do --  1941-42 sp 1091 ff sp. 1554.. sp.2101..,sp.2123..
Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger Tillæg A. 1941-42. sp 3402... bemærkninger sp 3415..
Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger, 1941-42. Bilag B. sp. 1739...
Stybe Sv Erik: Dansk ide-historie. Reitzel, kbh 1981.
Tindbæk Poul-Erik: Folkeoplysning og forandring. Modtryk 1982.
Ungdomsskolen, udgivet af "udvalg til fremme af den konfirmerede ungdoms fortsatte undervisning", Esbjerg 1915.
Ungdomsskoleforeningens årsskrifter 1916, 1917 og 1918 (håndbog I og II., Gyldendal Kjøbenhavn respektive år.
Årsberetninger fra Odense kommunale skolevæsen 1939-75. (alle bind).

2. IKKE-offentligt tilgængeligt materiale:
Protokol fra Odense-Assens Amters Aftenskoleforening fra 1933. (beror privat)
Ungdomsnævnets Protokol, Odense skolevæsen fra 1947.
Journal, Skolekommission mv, Odense kommunale skolevæsen fra 1939.

3. Interview/samtaler:
fhv amtsborgmester Edv. Rasmussen og fur Ella, Otterup.
fhv kontorchef K. Hagenau, skolevæsenet Odense,
amtskonsulent David Pedersen, Københavns amt.
enkefru Inger Friborg, tidligere Esbjerg.

4. Diverse publikationer/pjecer...
de fleste fra undervisningsministeriets konsulenter af typen: "ungdomsskolen - hvorfor? -hvordan? / Ungdomsskolen arbejder / Hvad med fritiden /... og et ukendt antal brochurer fra diverse ungdomsskoler.

5. Hertil kommerårskrifter i forbindelse med 40-årsjubilæum i 1982 (Århus, Silkeborg og LU's interne pressemeddelelse).

6. Avisudklip:
Fra den odenseanske presse 6. november 1940 i forbindelse med forsøgets start.

7. Lærebøger:
Nogle af de til forsøget og perioden kort efter udarbejdede lærebøger af Arne Jørgensen, Helveg Petersen og Friborg.
Især "arbejdskundskab", Normanns forlag.

8. Hvad jeg IKKE fik fat i/nåede:
Protokollen fra Helvegs forsøgsarbejde (skoleudvalget). Vi har gennemgået skolevæsenets arkiv, men den er borte. Blev egentlig fortsat som ungdomsnævnets protokol i 1942 efter lovens vedtagelse (Hagenau)

Kildemateriale fra konsul Haustrups bo. Nuværende pensioneret chef Haundrup refererede til afdøde Fjorling, som varetog Haustrups interesser. Er ej i arkiv, som blev renoveret efter PLM overtog Haustrup. Ej heller tidligere økonomichef H.C.Jensen (pensioneret) erindrer noget i sagen.

Materiale/noter etc fra afdøde Friborg, Esbjerg; beror hos datteren. Jeg har aftale om gennemgang, men det har ikke været tidsmæssigt muligt at gennemføre – ligger i periferien af dette studie.

Bomholts notater fra perioden beror i Esbjerg, registreret af Rigsarkivets registratur litra D-4 til D-8. Specielt D-7 kunne være af interesse, omhandler ungdomsudvalgets arbejde (i 6 læg).

Interview med Helveg. Havde ellers skriftlig bekræftelse, men....

Forsøgsarbejdet i Odense 1940-42