Esbjerg Ungdomsskole - 75 års jubilæum - 1939-2014

Esbjerg75aar-jubilaeumsskrift
Danmarks ældste ungdomsskole
 
Det første år 1939

Ideen om ungdomsskoler begyndte i 1938, da daværende undervisningsminister Jørgen Jørgensen anså det for nødvendigt, at interesserede ungdomsskolefolk fik lejlighed for at drøfte højskolens udbygning og evt. nye former for ungdomsskolearbejder.

Udvalg nedsat

Den 10. januar 1939 blev der nedsat et udvalg på 30 medlemmer med Jørgen Jørgensen som formand.

Udvalget skulle undersøge nødvendigheden af ændringer i den bestående lov om skoler for ungdommen (folkehøjskoler og landbrugsskoler), samt komme med nye forslag til ungdomsskoler.

Man startede i Esbjerg

Mens ungdomsskole kommissionen diskuterede problemerne, opfordrede folketingsmand Julius Bomholt (der også var formand for skolekommissionen og skoleudvalg i Esbjerg) og to esbjergensere, S.N. Friborg og viceskoleinspektør Arne Jørgensen til at forsøge med en skole for bybude, arbejdsdrenge og husassistenter. Forsøget startede i efteråret 1939.   


 
Kun drenge

Man begyndte med 46 elever (kun drenge) i lokaler på Rørkjær skole, og der blev undervist hele vinteren fra kl. 19.30-21.30.

Man koncentrerede sig om arbejdsmandsfagets store specialer som: Cement- jernbeton – vejarbejde – dræning – motorlære – og lidt simpel regnskabsføring.

Faglig tegning

Hver opgave begyndte med faglig tegning. Derefter opgavens hovedtekst i form af korte diktater med øvelser i retstavning og tegnsætning. Endelig regning, som dels var taltræning og dels faglige beregninger i tilknytning til opgaven.

Ungdomsskoleloven vedtaget 1942

På grundlag af de erfaringer man havde gjort sig i Esbjerg, Odense og Silkeborg, hvor der var startet lignende forsøg i 1940, blev loven ”Ungdomsskolen for den ufaglærte ungdom” vedtaget i 1942.


 
Ungdomsskolens udvikling

Navnet Ungdomsskolen for de ufaglærte – afholdt mange fra at deltage, for hvem ville frivilligt lade sig uddanne til ufaglært? I 1954 blev loven revideret og ordet ufaglært blev slettet. Dette betød, at Ungdomsskolen blev åbnet for alle 14-18 årige, og efterhånden blev skolesøgende i overtal.

Undervisningen foregik nu på Anneksskolen i Skolegade og senere igen på Rørkjær skole, hvor der i 1964 blev foretaget nogle bygningsmæssige ændringer, hvor hele Ungdomsskolen havde sit virke indtil 1970.

Sin egen skole

I 1970 fik Ungdomsskolen sin egen bygning, idet man overtog den nedlagte Østre Skole, Østergade 3, hvor man også har til huse i dag. Samtidig blev der også etableret 3 afdelinger i Gjesing, Sædding og Tjæreborg. Elevtallet var efterhånden vokset til over 1.500. Endnu 2 nye afdelinger i Hjerting og Kvaglund kom til i 1978.

Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev tre ungdomsskoler til én under navnet Esbjerg Ungdomsskole. Ungdomsskolen i Esbjerg udvidede hermed med afdelinger i Bramming og Ribe.

En alsidig fagrække gennem mange år.

Fra at være direkte erhvervsrettet blev Ungdomsskolen tillige et supplement til folkeskolen og fagskolerne. I 1957 tilbød man husassistentskole, fiskerskole og ekspeditriceklasse.

Senere delte man det op i en almenlinje for piger med husgerning, kjolesyning, barnepleje, familiekundskab, dansk og regning. Linjen for drenge havde træværksted, maskiner, motorer, erhvervs- og samfundslære, geometri, dansk og regning. For vordende sygeplejersker var der kursus i fysik/kemi, prøveforberedende fag til teknisk forberedelseseksamen og endelig en erhvervspræget Ungdomsskole med en fiskerklasse, en transportlinje og 3 handelsklasser, hvor uddannelsen varede 3 år.

Senere kom der kreative fag til med hold i porcelænsmaling, keramik, batik & stoftryk, førstehjælp, dramatik og astronomi. I firserne kom knallertkøreskole, data/EDB, motocross, musik og samspilsgrupper.

De seneste år har det været hold som: Parkour, boksning, kinesisk, zumba, stjerne for en aften, overlevelsesture mv. der har været populære, udover ekstra holdene i dansk, matematik og engelsk.

Heltidsundervisningen

S-klasserne starter i 1972-76, som et alternativ til
folkeskolens 8.-9. klasser. De starter som forsøg i Ungdomsskolen.

I 1976 sker der en tilvækst i Ungdomsskolen med udløber fra ”lov om folkeskolen 26. juni 1975, hvor der i § 33 stk. 3 står:
Undervisningspligten kan endvidere efter 7. klassetrin opfyldes ved deltagelse i heltidsundervisning i en kommunal ungdomsskole i henhold til lov om fritidsundervisning.”  

Heltidsundervisningen som et alternativ for folkeskolens skoletrætte elever startede op i Esbjerg i 1976. Heltidsundervisningen i Esbjerg og Ribe blev i 2012 sammenlagt med undervisning i Østergade.

80’erne

80’erne bød på opstart af P-klasserne - Prøveforberedende enkeltfagsundervisning i august 1984 i dagtimerne. Målgruppen er ikke skolepligtige elever, som mangler et eller flere af folkeskolens fag. Der tilbydes dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik/kemi på 9. og 10. klasse. Tilbuddet eksisterer stadig her efter 30 år.

Åben Datastue, senere Databasen 1988-2010.

I forbindelse med arbejdsløsheden blev Ungdomsskolen inddraget ved bl.a. etableringen af Åben datastue. Datastuen var i princippet åben for alle borgere, men blev siden erstattet af Databasen med kurser i PC- kørekort for unge på kontanthjælp.
 


Det var et samarbejdsprojekt med arbejdsmarkedsafdelingen, men ophørte i 2010 pga. besparelser.

90'erne

Ungdomsskolen varetager i perioden 1990-95 10. klasse med brobygning, 32 uger i Ungdomsskolen og 8 uger på teknisk skole.

Projekt kedeldragt eksisterede fra november 1990 – 94. Det var et samarbejdsprojekt mellem Ungdomsskolen og beskæftigelsesafdelingen omkring istandsættelsen af Gården på Sdr. Novrupvej 20.

Bygningerne på Sdr. Novrupvej 20 tages i brug af heltidsundervisningen i august 1995.

Et samarbejde med SOSU-skolen etableres i august 1991- 2001 – omkring undervisning i prøveforberedende fag for Indgangsåret til SOSU-uddannelserne. Ribe Amt køber undervisning 2 dage om ugen i dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi og hjemkundskab til indgangseleverne som kommer direkte fra 9. klasse. Undervisningen ophører i 2001 med vedtagelse af en ny lov for SOSU området.

I perioden 1995 -2004 bliver Esbjerg Ungdomsskole uddannelsesansvarlig for Den frie ungdomsuddannelse indtil den bliver afskaffet 2004.

Fra 1997 bliver Ungdomsudvekslinger med EU-støtte en del af Ungdomsskolens internationale samarbejde. Ungdomsskolen har igennem årene sendt mange unge af sted til destinationer specielt i Østeuropa. Udgangspunktet for udvekslingerne har bl.a. været: Aktiv deltagelse gennem ikke formel læring, blive opmærksom på ens egen kultur og få forståelse, tolerance og respekt for andre nationaliteter.

Projekt-X starter i 1998-2004 som et kursusforløb som sigter på, at deltagerne får udviklet egne kompetencer.

I 2008 blev Esbjerg Ungdomsskole hædret med en international award. Prisen blev givet i kategorien ”bedste samarbejde med lande udenfor EU”, og her blev Ungdomsudveklingen i Cheboksary 2007 (Rusland), der lagde vægt på frivilligt arbejdet i lokalsamfundet, kåret som Europas bedste.

I forbindelse med Ungdomskommuneforsøget 1998-2000 blev deroprettet et ungdomssekretariat og ansat en ungdomskoordinator, der fik base på Ungdomsskolen i Østergade.

Ungdomskommuneforsøget drejede sig om, at give unge i Esbjerg indflydelse og medansvar for deres eget liv, samt at der kun skete lige præcis det, som unge i Esbjerg selv ville være med til at føre ud i livet. Der skulle ikke være en voksen, der hele tiden holdt hånden under projekterne, men der skulle være en voksen, som de unge kunne spille bold op af.

De 2 mest synlige resultater af de 3 år som ungdomskommuneforsøg, var foreningen for ensomme unge ”Ventilen”, der blev forankret under frivillighedsforeningen ”Vindrosen”, og så ungdomshuset Konfus, der blev omdøbt til ungdomskulturhuset, for at sætte fokus på begreberne ”ungdomskultur” og ”kulturhus”,

Ungdomskulturhuset Konfus blev indviet 28. april 2000, og blev forankret under Ungdomsskolen, indtil det i 2011 blev lagt under Multihuset Tobakken.

2000-2014

I forbindelse med projekt ”Tråden” overflyttes til Ungdomsskolen, flytter de ind på Sdr. Novrupvej 20 under navnet Novrupskolen. Novrupskolen er et tilbud til unge i alderen 12 - 17 år med massive problemer - i forhold til adfærd – kontakt og trivsel, som betyder, at de unge har haft en mangelfuld skolegang. Adfærdsproblemer medfører, at ”almindelig undervisning” ikke umiddelbart kan finde sted. Det betyder, at heltidsundervisningen i 2020 flytter tilbage til Østergade 3 .

Den Flerkulturelle Forskole startede op i januar 2004. Kontrakt blev indgået med Jobcenter Esbjerg, med undervisning i dansk efter danskuddannelsesloven af sent ankomne unge 16-25 år og herudover tilbydes bl.a. matematik og engelsk.

Et forsøg under undervisningsministeriet - ”Stærk Fritid” – lektiehjælpsprojekt 2004-2006 har været forankret på Esbjerg Ungdomsskole.

Det overordnede formål med projekt ”lektiehjælp” var at udvikle og formidle metoder til at give udsatte børn en mulighed for at læse lektier, så de ikke var stillet ringere end andre børn. Væsentlige samarbejdspartnere har været de lokale folkeskoler, sportsforeninger og virksomheder i Esbjerg.
 
Kommunesammenlægningen i 2007 betød en sammenlægning af den nye kommunes 3 ungdomsskoler Bramming, Esbjerg og Ribe Ungdomsskoler til én ungdomsskole med navnet Esbjerg Ungdomsskole fra skoleåret 2007/08.

Forskellige aktiveringsprojekter blev lavet i samarbejde med Jobcentret – ”Strax” i 2003-04 og ”Projekt 18-25” i 2008 -2009.

Den første af to 10. klasser - US10 for unge med særlige behov med plads til 15 elever starter i skoleåret 2009-10. Den udvides til to klasser i skoleåret 2011-12 Med yderligere plads til 12-15 elever.


 
2012-14 Base Camp – 2 årigt forsøgsprojekt for udsatte unge over den skolepligtige alder, som har forladt folkeskolen uden prøver. Skoleforløbet etableres i regi af Esbjerg Ungdomsskole som et samarbejdsprojekt mellem Familie & Forebyggelse, Jobcentret og UU-Vejledningen.

Det overordnede formål med projektet var at fastholde udsatte, herunder tidligere anbragte og anbringelsestruede unge, i et sammenhængende skoleforløb som kvalificerer dem til at bestå 9. klasses afgangsprøve

Forsøget lukkede i juni 2014.


Esbjerg Ungdomsskoles ledere gennem 75 år
1939-1944: Arne Jørgensen
1944-1952: Magne Astrup    
1952-1974: Henry Mogensen
1974-1989: Bent Otto jensen
1989-1995: Jesper Bohn    
1996-2011: Anders Munksgaard
2012-: Anders Winther


Ungdomsskolens adresser
1939-42: Rørkjær Skole
1942-64: Anneksskolen, Skolegade
1964-70: Rørkjær Skole
1970-: Østergade 3

Ballerup Ungdomsskole
Ungdomsskolerne i Roskilde 1943-1983